Audyt bezpieczeństwa informacji (Audyt IT)

Wykonując Audyt Bezpieczeństwa Informacji otrzymasz odpowiedź, czy poziom wdrożonych zabezpieczeń z zakresu ochrony informacji jest adekwatny do wartości przetwarzanych w Twoje firmie danych.

 

Jak w skrócie wygląda przebieg audytu bezpieczeństwa informacji?

 

1. Spotkanie z Klientem

Zapoznanie kierownictwa z fazami metodami pracy podczas audytu.

2. Analiza obiegu informacji

Uzyskanie obrazu przepływu informacji w firmie w obszarze fizycznym i systemie informatycznym oraz identyfikacja zbiorów danych, powiązań i zależności między nimi.

3. Audyt bezpieczeństwa fizycznego

Identyfikacja obszarów przetwarzania danych i sprawdzenie ich zabezpieczeń

4. Analiza teleinformatyczna

Sprawdzenie systemu informatycznego pod kątem zgodności z wytycznymi ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Raport – opracowanie wniosków
i zaleceń

Analiza zebranych informacji oraz opracowanie zaleceń zmierzających do wyeliminowania zauważonych uchybień w tym zapewnienia zgodności systemu z ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Omówienie audytu

Przekazanie raportu z audytu, omówienie zauważonych uchybień oraz wyjaśnienie proponowanych sposobów ich naprawy.

 

Audyt bezpieczeństwa informacjiSprawdź przykładowe pytania, które padają podczas audytu bezpieczeństwa informacji (Audyt IT)

 

 

Dlaczego warto wykonać Audyt bezpieczeństwa informacji

Informacje to kapitał każdej organizacji. W czasach masowej cyfryzacji danych większość procesów przetwarzania informacji odbywa się w oparciu o urządzenia elektroniczne. Pomimo tego system bezpieczeństwa informacji wykracza poza obszar cyfrowy, ponieważ dane są często przekształcane na postać analogową. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest wydruk– bez względu na poziom zabezpieczeń komputera żaden system informatyczny nie uchroni Cię przed ujawnieniem danych np. tabeli płacowych, dokumentacji technicznej projektu itp., jeśli po wydrukowaniu zapomnisz o odebraniu stron z drukarki albo inny pracownik zrobi to szybciej (np. przez przypadek).

 

Dlatego 12 lat doświadczeń w projektach outsourcingowych związanych z bezpieczeństwem informacji pozwoliło nam wypracować autorski sposób audytowania, oparty o normę ISO/IEC 27001, rozporządzenie RODO (GDPR) oraz szereg własnych rozwiązań uwzględniających stale zmieniające się standardy IT, o których wiedzieć może tylko firma, która na co dzień zajmuje się outsourcingiem informatycznym. Specjaliści z Security Partners towarzyszyli również naszym klientom w kontrolach przeprowadzanych przez zewnętrzne ośrodki audytowe lub instytucje państwowe takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (aktualnie Urząd Ochrony Danych Osobowych) czy Komisja Nadzoru Finansowego. Dało nam to dodatkowe, unikalne doświadczenie z zakresu budowania i audytowania systemu bezpieczeństwa informacji.

 


Nasz autorski sposób audytowania poziomu bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa, koncentruje się na badaniu procesów biznesowych, a nie pojedynczych rozwiązań lub podsystemów. Infrastruktura sieciowa, systemy informatyczne, sposób przekazywania, przetwarzania i niszczenia informacji pełnią z pewnością kluczową rolę z punktu widzenia poufności danych, ale dopiero w ujęciu globalnym widać czy stanowią spójny system.

 

Główne aspekty Audytu Bezpieczeństwa informacji

 

Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego (Audyt IT)

Przeprowadzany przez zewnętrznego konsultanta pozwala na obiektywną ocenę poziomu ochrony danych w organizacji. Produktem audytu jest raport. Raport z audytu zawiera opis wszystkich badanych elementów, znalezionych podatności oraz propozycji poprawy zauważonych uchybień, w miejscach gdzie one występują. Wnioski z audytu dla jednych firm mogą stanowić bazę do budowania systemu ochrony informacji. Dla drugich będą weryfikacją kolejnych etapów lub całości wdrożenia systemu ochroni informacji.

 

Korzyści biznesowe z przeprowadzenia Audyt bezpieczeństwa informacji (Audyt IT)

Audyt wykonywany przez Security Partner przynosi naszym klientom także szereg innych korzyści pozornie niezwiązanych z przedmiotem naszego działania. Jednym z cenniejszych dla dyrektorów i managerów efektów audytu bezpieczeństwa informacji jest m.in.

 


Mapa procesów biznesowych

Na jej podstawie audytor np. z ramienia Security Partners określa przebieg transferu danych w firmie od pojawienia się informacji do jej przekazania lub zniszczenia. W ten sposób określamy słabe i mocne punkty systemu ochrony danych i wskazujemy możliwe zabezpieczenia. Dla firmy jest to natomiast okazja do rewizji procesów biznesowych, które niejednokrotnie zapętlają się lub są nadmiernie skomplikowane. Ograniczenie działań w ramach pojedynczego procesu biznesowego z jednej strony niweluje ryzyko wycieku lub utraty informacji. Z drugiej uwalnia zasoby w postaci dodatkowego czasu pracowników, który można bardziej efektywnie zagospodarować.

 

Klasyfikacja danych

To kolejny element, bez którego ochrona informacji jest praktycznie niemożliwa. Dzięki wiedzy o tym, jakiego rodzaju informacje przetwarzasz i jak ważne są np. z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa określisz m. in., kto powinien mieć dostęp do poszczególnych danych oraz jakie metody zabezpieczeń zastosować. Naniesienie informacji dot. klasyfikacji danych na matrycę procesów biznesowych pozwoli np.

– określić czy ważne z punktu widzenia firmy dane są przetwarzane w sposób kontrolowany

– albo, do kogo i na jakim etapie trafiają.

Bardzo częstym przypadkiem ujawnianym podczas audytów bezpieczeństwa informacji jest np. naruszenie zasady dostępności informacji. Wynika to z powodu braku procedury przekazywania haseł administracyjnych do systemów informatycznych. Nierzadko jedyną osobą znającą główne hasło np. do serwera poczty, hostingu, na którym działa strona internetowa, systemu CRM czy ERP jest administrator tej usługi. Co się stanie, jeśli zachoruje albo zmieni pracę? Ile czasu zajmie odzyskanie haseł i czy w ogóle będzie możliwe? Tego typu przypadki i wiele innych będziesz w stanie ujawnić dzięki poprawnie przeprowadzonemu procesowi klasyfikacji danych.

 


Dokładne zbadanie obszaru infrastruktury IT

Wg naszego doświadczenia kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji, ale także z punktu widzenia płynności działania procesów biznesowych. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych stoi często w sprzeczności z uzyskaniem wysokiego stopnia zadowolenia z działania aplikacji i systemów informatycznych. Ważnym czynnikiem w wyborze zabezpieczeń jest, więc określenie jak ważne są dla przedsiębiorstwa informacje i jakie jest ryzyko ich utraty. Im większa waga danych i ryzyko ujawnienia tym bardziej zaawansowane powinny być narzędzia do ich ochrony. Audyt pozwoli to zweryfikować.

Z uwagi na rozległość i stopień skomplikowania współczesnej infrastruktury informatycznej podczas audytu dzielimy ten obszar na 3 części:

 

Infrastruktura informatyczna w podziale na trzy glowne obszary

 

Rysunek 1. Infrastruktura informatyczna w podziale na trzy główne obszary

 

Ze względu na fakt, że jest to zasób szczególnie ważny dla płynnego działania wielu przedsiębiorstw, jego ochrona wymaga dochowania szczególnej staranności. Oprócz tego wdrożenia wielu praktycznych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, wpływających na poziom bezpieczeństwa zbieranych i przechowywanych danych. Audyt IT (audyt bezpieczeństwa informacji) ma na celu odnalezienie ewentualnych luk w wykorzystywanych przez firmę systemach i ewentualnie wskazanie możliwych rozwiązań. Działania te poprawią ogólny poziom bezpieczeństwa danych, znajdujących się w systemach informatycznych danego przedsiębiorstwa. Ponadto audyt bezpieczeństwa informacji ma wskazać, czy aktualny poziom zabezpieczeń, jakimi dysponuje dana firma, jest adekwatny do wartości przechowywanych przez nią informacji. Co ważniejsze ma zbadać czy typowe zachowania pracowników firmy pozwalają na podtrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Każdy audyt kończy się pisemnym raportem omawianym na osobnym spotkaniu. Nasze raporty nie zawierają jedynie informacji o zauważonych uchybieniach. Dzięki ponad dekadzie działalności w branży IT w obszarze outsourcingu, integracji i bezpieczeństwa informacji możemy rekomendować najlepsze dla klienta rozwiązania techniczne i organizacyjne. Każde spostrzeżenie zawiera rekomendacje i zalecenia, których wdrożenie zapewni naprawę w obszarze, w którym została znaleziona dana podatność.

 


Jakie są korzyści i dla kogo jest audyt bezpieczeństwa informacji (Audyt IT)

 

DLA KIEROWNICTWA FIRMYWSPÓLNE KORZYŚCIDLA MANAGER IT
Koncentracja na działaniach, celach i rozwoju firmy. Raport z audytu bezpieczeństwa informacjiCykliczny audyt sprawdzający oraz audyt ITDostęp oraz doradztwo do rozbudowy infrastruktury oraz specjalistycznej wiedzy. Badania infrastruktury IT
Ułatwienie kontroli procesów biznesowych firmyTworzenie kopii zapasowych i archiwizacja baz danych  (backup)Minimalizacja ryzyka i odpowiedzialności
za działanie struktur IT
Ograniczenie wydatków związanych z kosztami szkoleń i certyfikacjiOcena struktury IT oraz kompleksowe zarządzanie strukturą ITRozlokowanie sprzętu – łatwiejsze zarządzanie
w przypadku awarii systemów
Obniżenie i ustabilizowanie kosztów utrzymania sprzętu informatycznegoTestowanie nowych rozwiązań bez ponoszenia nakładuDostęp do specjalistycznego sprzętu w konkurencyjnych cenach dzięki programom partnerskim zawartym przez nas z dystrybutorami sprzętu
Możliwość wliczenia usługi w koszty uzyskania przychoduBudowa i administracja sieci VPN, stały monitoring serwerówWsparcie telefoniczne
Badanie potrzeb informatycznych firmy (modernizacja, uzupełnianie oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej)Szybka reakcja w przypadku awarii i jej czas usunięcia gwarantowana umowąRyzyko starzenia się technologii spada na barki firmy Security Partners.
Kontrola i nadzór nad finansami – konkretna usługa za określoną cenęSkuteczne rozwiązywanie problemów informatycznych poprzez pomoc zdalnąBardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy.

 

Sprawdź swoje bezpieczeństwo IT

 

Audyt bezpieczeństwa informacji (Audyt IT)

To pomocne narzędzie również wtedy, gdy planujesz wdrożenie w swojej firmie nowych rozwiązań informatycznych lub organizacyjnych. Dzięki audytowi sprawdzisz, czy nowe oprogramowanie lub system nie wpłynie negatywnie na organizację pracy. A co ważniejsze, dostaniesz też raport dotyczący na jakim poziomie jest bezpieczeństwo informacji przetwarzanych przez Twoją firmę. Oprócz tego jeśli wdrożenie nowego systemu będzie wiązało się z takim niebezpieczeństwem, to audyt podpowie, jakie działania należy podjąć. Działania te  zminimalizują ewentualne negatywne skutki takiej zmiany.

 

Jeżeli rozważasz powierzenie zadań nadzoru nad infrastrukturą IT zewnętrznej firmie informatycznej to na pewno zainteresuje Cię nasza usługa „Outsourcing IT oparty o Strategia IT”. To autorski projekt Security Partners, bazujący na 12-letnim doświadczeniu w pracy z firmami różnej wielkości i z różnych branż gospodarki. Outsourcing IT oparty o Strategia IT to najbardziej optymalny sposób wspomagania realizacji potrzeb biznesowych firmy w oparciu o nowoczesne systemy IT i bezpieczeństwo IT. Usługa skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują zintegrowanego, łatwego w użytkowaniu i niezawodnego systemu IT, co najważniejsze bez konieczności zatrudniania etatowych pracowników.

 


Audyt bezpieczeństwa informacji